showfunction(menu_menua01_top)##
 
 
 
 
 
 
#detail#
1
 
เวบไซด์ครุยส์พีพีดอทคอม – cruisephiphi.com อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของภูเก็ตเวบไดเร็ค ( Phuket Web Direct ) แต่เพียงผู้เดียว โดยจดทะเบียนภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทยหมายเลข 34 / 00395 และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าท่านได้ใช้บริการกับผู้จัดทัวร์ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องภายใต้กฏหมายการคุ้มครองผู้บริโภคจากกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย