ทัวร์พีพีราคาถูก
ตั่วเรือเฟอร์รี่ภูเก็ตไปพีพี450บาท
 
 

    
        Booking.com 
 
 
 
 
 
 
ทัวร์ภูเก็ต
 
 

หน้าหลัก > เงื่อนไข > การใช้บริการ
 
เงื่อนไขการใช้บริการเเละข้อตกลงการค้าระหว่างเราเเละลูกค้า
 
ข้อตกลงในการให้บริการของ ครุยส์พีพีดอทคอม เป็นลิขสิทธิ์และอยู่ภายใต้การบริหารและลิขสิทธิ์ของ ภูเก็ต เวบ ไดเร็ค (Phuket Web Direct) เเต่ผู้เดียวของ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า PWD การเข้าถีง ข้อมูล เนื้อหา ของเวบไซด์ใดๆเพื่อทำธุรกิจ หรือธุรกรรมต่างๆ ก่อนใช้บริการท่านควรพิจารณาอย่างรอบคอบ มิฉะนั้นให้ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพัน และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการของเรา 
โรงแรมในเกาะพีพีราคาถูก
 
 
 
 
 
1.) เจ้าของลิขสิทธ์เวบไซด์:
 
เวบไซด์ครุยส์พีพีดอทคอม อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของภูเก็ต เวบ ไดเร็ค ภายใต้การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทยหมายเลขทะเบียน 34 /00395  และได้จดทะเบียนพานิชย์ ตามพระราชบัญยัติทะเบียนพาณิชย์ พศ 2559 ทะเบียนเลขที่ 38399 000 59201โดยให้ถือเป็นผู้มีอำนาจในการให้บริการนำเที่ยวโดยวิธีใช้สื่ออีเลคทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต และเป็นผู้มีอำนาจในการนำเสนอ ปรับปรุง เปลียนแปลง หรือยกเลิก เนื้อหาที่ระบุในเวบไซด์นี้โดยมิต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่เพียงผู้เดียว 
 
2.) เราเเละลูกค้า:
 
ตลอดทั้งเว็บไซต์นี้คำว่า "เรา" "พวกเรา"  "ครุยส์พีพี"  "ครุยส์พีพีดอทคอม" หมายถึงบุคคลที่ 1 ซึ่ง ให้บริการจองทัวร์เกาะพี พี โดยผ่านเว็บไซด์ และสื่ออีเลคทรอนิกส์ ตามความเหมาะสมกับบริบท "คุณ" “ท่าน” “ลูกค้า” หมายถึงบุคคลที่ 2 หรือบุคคลใด ๆในการเข้าถึงเว็บไซด์นี้ หรือต้องการใช้บริการจองทัวร์ หรือต้องการทำธุรกิจผ่านเว็บไซด์นี้
 
3.) นโยบายความเป็นส่วนตัว:
 
บางครั้งเราจำเป็นต้องทราบข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเช่นชื่อเต็มของคุณที่อยู่อีเมล์และ / หรือหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้ประกอบการรับจองทัวร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะ หรือข้อเรียกร้องที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเว็บไซด์เราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ อีเมล์ หรืออื่นๆ ให้กับบุคคลใดๆ ทราบ ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ทางสื่อ อีเลคโทรนิค สิ่งพิมพ์ โทรศัพท์ หรือแฟกซ์ โดยเรามีนโยบายปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างสูงสุด
 
4.) ราคาทัวร์:
 
4.1) ราคาทัวร์ให้ใช้บริการในสกุลเงินบาท ราคาทัวร์แต่ละรายการอาจจะ หรือสามารถ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 
4.2) ราคาทัวร์จะรวมถึง รถรับ - ส่ง, อาหาร,อุปกรณ์บางอย่างที่ระบุไว้ในเนื้อหาเว็บไซด์อย่างชัดเจน
 
4.3)  การจ่ายค่าอุทยานแหงชาติซึ่งจัดเก็บโดยเจ้าหน้าที่ให้ลูกค้าเป็นผู้จ่ายด้วยตนเอง โดยผู้ใหญ่จะต้องจ่ายทานละ 40 บาท  ส่วนเด็กคนละ 20 บาท  นักท่องเที่ยวต่างชาติผู้ใหญ่จะต้องจ่ายทานละ 400 บาท ส่วนเด็กคนละ 200 บาท หรือไม่ต้องจ่ายตามเเต่เนื้อหาของทัวร์ที่ระบุไว้ในเเต่ละโปรเเกรม
 
5.) ราคาทัวร์ไม่รวม:
 
ราคาทัวร์จะไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในเว็บไซด์นี้ เช่นค่า อุทยานแห่งชาติ ค่าขึ้นเกาะพี พี, ภาษีสนามบิน, ค่าใช้จ่ายของหนังสือเดินทางหรือวีซ่า, ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ, ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร, อาหารเพิ่มเติม, ร้านซักรีด, สุราและรายการอื่น ๆ หรือของใช้ส่วนบุคคล
 
6.) รถรับ-ส่ง:
 
แพคเกจทัวร์และรถรับส่ง เมื่อท่านจองแพคเกจทัวร์พีพี กับเรา แพคเกจทัวร์จะรวมถึงยานพาหนะที่จะรับลูกค้าจากโรงแรมสู่ท่าเรือ และกลับโรงแรม ในกรณีที่ลูกค้าพักโรงแรมที่อยู่นอกเหนือจากเส้นทางที่ระบุไว้ในเว็บไซด์ การคิดค่าบริการค่ารถในส่วนที่เกินเราจะเรียกเก็บจากลูกค้า ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเนื้อหาโปรแกรมทัวร์ของแต่ละโปรแกรม 
 
7.) การจอง-การชำระเงิน-การวางมัดจำ:
 
เมื่อท่านได้ทำการจองทัวร์ ทางเราจะตอบกลับ หรือยืนยันการจองโดยการส่งใบยืนยันการจอง ( Tour voucher ) ถึงท่านโดยเร็วที่สุดไม่เกิน 2 วันทำการ โดยการส่งเอกสารยืนยันการจองผ่านทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล์ หรือผ่านทางไลน์ และท่านสามารถชำระเงินค่าบริการทั้งหมดภายในครั้งเดียว หรือวางมัดจำ 50% ก่อนการเดินทาง
 
8.) การยกเลิกการจอง:
 
ท่านสามารถยกเลิกการจองทัวร์ได้ตามเงื่อนไขเเละข้อตกลงที่ระบุด้านล่าง ในกรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าการจองของท่านยังมีผลบังคับใช้ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเรา และบุคคลอื่นที่ต้องการจะเดินทางแทนท่าน ในกรณีนี้ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น และทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินที่ท่านได้จ่ายมาแล้ว หรือเงินที่วางมัดจำแล้วคืนให้กับท่าน
 
ลูกค้า  2 - 7 ท่าน จะต้องเเจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1- 7 วันก่อนการเดินทาง ( โดยทางเราจะโอนเงินคืนให้ท่านทั้งหมด ผ่านทางบัญชีที่ท่านระบุให้กับเรา )
 
ลูกค้า  8 - 15 ท่าน จะต้องเเจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  7 - 14 วันก่อนการเดินทาง ( โดยทางเราจะโอนเงินคืนให้ท่านทั้งหมด ผ่านทางบัญชีที่ท่านระบุให้กับเรา )
 
ลูกค้า 16 - 40 - 50 ท่าน จะต้องเเจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 - 30 วันก่อนการเดินทาง ( โดยทางเราจะโอนเงินคืนให้ท่านทั้งหมด ผ่านทางบัญชีที่ท่านระบุให้กับเรา )
 
9) การคืนเงินให้ลูกค้า:
 
ท่านสามารถเเจ้งรับเงินคืนผ่านทางบัญชีธนาคารที่ท่านระบุมาให้กับทางเรา โดยเราจะทำการโอนเงินให้ท่านภายใน 1- 2 วันทำการ หากทางธนาคารมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าโอน ใดๆก็ตามเงินส่วนนี้ให้หักจากเงินที่จะต้องคืน หรือโอนกลับไปให้ผู้ยกเลิกการจอง โดยทางเราจะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าโอน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีธนาคารระบุไว้ทั้งสิ้น
 
10) การเดินทางด้วยตนเอง:
 
กรณีที่ท่านเดินทางมาที่ท่าเรือด้วยรถของท่านเองควรเดินทางถึงท่าเรือก่อนอย่างน้อย 30นาที เพือเช็คอินกรณีที่ท่านเดินทางมาสาย และเรือได้ออกเดินทางตามเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์การเดินทาง และถือเป็นความผิดของท่าน กรณีนี้ทางเราจะไม่คืนเงินมัดจำ หรือค่าบริการทั้งหมดที่จ่ายกับทางเราเเล้วให้กับท่านไม่ว่าในกรณีใดๆ
 
11) การเปลี่ยนโปรเเกรมทัวร์:
 
โปรแกรมทัวร์ และระยะเวลาในการเดินทางของแต่ละโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย คลื่นลมทะเล และสภาพถนนการจราจร หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่ต้องทำเพื่อความปลอดภัยของท่าน
 
12) อายุของเด็ก:
 
การกำหนดอายุของเด็กให้ดูจากเนื้อหาของเเต่ละทัวร์ ซึ่งอายุของเด็กจะระบุไว้ต่างกันของเเต่ละทัวร์
 
13) ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว คนชราหรือผู้พิการ :
 
ผู้เดินทางที่มีโรคประจำตัวที่อาจจะมีอันตรายในขณะเดินทาง หรือในขณะว่ายน้ำ ควรปรึกษาแพทย์ หรืออยู่ในความดูเเลของบุคคล หรือญาติอย่างใกล้ชิด คนชรา หรือ ผู้ป่วย ผู้พิการ หรือทุพลภาพ ควรอยู่ในความดูเเลของญาติ หรือแพทย์ การกระทำกิจกรรมใดๆ จะต้องได้รับการพิจารณา หรือเห็นชอบจากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และจากทางเราเท่านั้น
 
14) ประกันภัยผู้เดินทาง:
 
เรือทุกลำทั้งเรือเฟอร์รี่ และเรือสปีดโบ็ท เรือยอร์ช หรือเรือคาตามารันได้ทำประกันภัยกับบริษัทชั้นนำ เพื่อความมั่นใจของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง
 
16) สิ่งของทรัพย์สินสูญหาย:
 
ในระหว่างการเดินทางหากปรากฏว่าสิ่งของ หรือทรัพย์สินของท่านสูญหาย ท่านจะต้องเเจ้งให้พนักงานบนเรือทราบโดยเร็วที่สุด พื่อจะได้ทำการค้นหา ตรวจสอบสิ่งที่สูญหายนั้นๆโดยท่านผู้เป็นเจ้าของสิ่งของหรือทรัพย์สินจะต้องระบุรายละเอียดของทรัพย์สินต่อพนักงานอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงเท่านั้น
 
17) ราคาทัวร์ ภาพ เนื้อหา:
 
ราคาทัวร์ ภาพ เนื้อหา หรือข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซด์นี้อยู่ภายใต้การบริหารโดยภูเก็ต เวบ ไดเร็ค (Phuket Web Direct) ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาภายในเว็บไซด์นี้ถูกต้อง ณ ปัจจุบัน และเป็นไปตามนโยบายการให้บริการจากเรา
 
18) เจ้าของเเละลิขสิทธ์:
 
เนื้อหา และภาพบางภาพ และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซด์นี้ เป็นลิขสิทธ์ของภูเก็ต เวบ ไดเร็ค (Phuket Web Direct) เท่านั้น ห้ามผู้ใดล่วงละเมิด ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ คัดลอก โดยเด็ดขาด หากพบว่าบุคคลใดได้กระทำการดังกล่าวโดยขัดต่อระเบียบว่าด้วยการทำธุรกรรมด้านอีเลกโทรนิค สิ่งพิมพ์ หรือภาพข้างต้น ทางเราจะดำเนินคดีทางกฏหมายอย่าสูงสุด
 
 
 
ศูนย์รวมทัวร์เกาะพีพีและตั่วเรือเฟอร์รี่โดยสารพร้อมข้อมุลของท่าเรือต่างๆ
 

วางแผนท่องเที่ยวเกาะพีพีกับเรามีเรือทัวร์พีพีให้ท่านเลือกมากที่สุดทั้งเรือเฟอร์รี่และสปีดโบ็ทพร้อมตั่วเรือเฟอร์รี่จากภูเก็ตไปอ่าวต้นไทร เกาะพีพีดอนให้ท่านเลือกหลายเที่ยวต่อวันเพื่อความสะดวกของท่านในการเดินทางไปพักผ่อนที่เกาะพีพี

ทุกครั้งที่ท่านจองทัวร์พีพีหรือตั๋วเรือโดยสารกับเราสามารถยืนยันการจองได้ภายใน 30นาทีเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าท่านจะต้องได้เดินทางเเน่นอนพร้อมบริการที่อบอุ่นและมิตรภาพในระหว่างการท่องเที่ยวเกาะพีพีกับเรา

จองโรงเเรมที่ภูเก็ต
 
 
 
เลือกเเพคเกจทัวร์เกาะพีพีที่คุณชื่นชอบ
 
ทัวร์พีพี เกาะไม้ท่อน เกาะไข่เรือสปีดโบ็ท
ทัวร์พีพี 1วันเรือเฟอร์รี่อาเซียนครุยส์
ทัวร์พีพีเรือเฟอร์รี่รอยัล เจท ครุยส์
 
ทัวร์พีพี เกาะไม้ท่อน เกาะไข่
 
ทัวร์พีพีเรือเฟอร์รี่ราคาถูก
 
ทัวร์พีพีเรือเฟอร์รี่1วันราคาถูก
 
ทัวร์พีพีเรือสปีดโบ็ท เล่นน้ำที่เกาะไม้ท่อน เดินทางสู่เกาะพีพีเล แวะทานอาหารเที่ยงที่เกาะพีพีดอนก่อนเดินทางสุ่พีพีวิวพอย์ตและเกาะไข่ในช่วงบ่าย  อ่านต่อ
 
ทัวร์พีพีเรือเฟอร์รี่ (Ferry Boat) เรือใหญ่ราคาถูก 1วัน 2เกาะ เที่ยวเกาะพีพีเล  พีพีดอนชมอ่าวมาหยา อ่าวปิเละ อ่าวโลซามะ และถ้ำไวกิ้ง สนุกกับการเล่นน้ำ  อ่านต่อ
 
โปรเเกรมทัวร์พีพีเรือเฟอร์รี่ที่เเตกต่างจากทัวร์อื่นๆ เล่นนำที่หาดยาวช่างไฮซีซั่น และหาดเเหลมตงช่วงโลว์ซีซั่นซึ่งมีชายหาดที่สวยงามชมเกาะพีพีเล อ่าวมาหยา  อ่านต่อ
 
ตั๋วเรือเฟอร์รี่ภูเก็ต -พีพี
ตั๋วเรือค้างคืน + ทัวร์พีพีเรืออาเซียนครุยส์
ทัวร์พีพีครึ่งวันบ่ายจากเกาะพีพีดอน
 
ตั่วเรือเฟอร์รี่ภูเก็ตไปพีพีราคาถูก
 
ทัวร์พีพีรวมตั๋วเรือเฟอร์รี่ราคาถูก
 
ทัวร์พีพีครึ่งวันบ่าย
 
ตั๋วเรือเฟอร์รี่จากภูเก็ตไปพีพีเรือเฟอร์รี่จากท่าเรือรัษฏา เส้นทางภูเก็ต-พีพี ราคาเริ่มต้น 450 สอบถามการเดินทางและจองตั๋วเรือที่หมายเลข 086 476 5546   อ่านต่อ 
 
ทัวร์พีพีเรือเฟอร์รี่ รวมตั๋วเรือพักค้างคืนที่เกาะพีพีดอนร่วมกิจกรรมดำน้ำเเละทานอาหารเที่ยงที่เกาะพีพีดอนก่อนเช็คอินโรงแรมที่ท่านจองไว้   อ่านต่อ
 
ทัวร์พีพีครึ่งวันบ่ายเสำหรับผู้ที่พักที่เกาะพีพีดอน เล่นน้ำที่เกาะพีพีเล อ่าวปิเละ หาดลิง ถ้ำไวกิง ชมพระอาทิตย์ตกบริเวณเกาะพีพีเลก่อนเดินทางกลับเกาะพีพีดอน   อ่านต่อ
 
 
 
เลือกโรงแรมในเกาะพีพีที่ดีที่สุดสำหรับคุณจากหัวข้อต่อไปนี้
 
โรงแรมในเกาะพีพีรีสอร์ทในเกาะพีพี
โรงแรมบนเกาะพีพีดอน
 
โรงแรมราคาถูกในเกาะพีพีโฮสเทลราคาถูกในเกาะพีพีเกสต์เฮาส์ราคาถูกในเกาะพีพี
 
 
 
คุณกำลังมองหาโรงแรมในจังหวัดต่างๆหรือสถานที่น่าสนใจหรือไม่
 
โรงเเรมที่ภูเก็ต
โรงเเรมที่กระบี่
โรงเเรมที่อ่าวนาง
โรงเเรมที่พังงา
โรงเเรมที่หาดกะตะ ภูเก็ต
Hotels in Phuket
Hotel in Krabi
Hotel in Ao Nang, Krabi
Hotel in Phang Nga
Hotel in Kata Beach, Phuket
 
โรงเเรมที่หาดบางเทา ภูเก็ต
โรงเเรมที่กรุงเทพ
โรงเเรมที่เชียงใหม่
โรงเเรมที่เกาะช้าง
โรงเเรมที่เกาะสมุย
Hotel in Bang Tao Beach,Phuket
Hotel in Bangkok
Hotel in Chieng Mai
Hotel in Koh Chang
Hotel in Koh Samui
 

 
 
© 2020 สงวนลิขสิทธิ์เวบไซด์ครุยส์พีพีดอทคอม (cruisephiphi.com) เป็นลิขสิทธิ์ของภูเก็ตเวบไดเร็ค จดทะเบียนภายใต้ใบอนุญาตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 34/00395 และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าท่านได้ใช้บริการกับผู้จัดทัวร์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายจากกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ของ Phuket Web Direct เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องห้ามกระทำการลอกเลียนแบบใดๆทั้งสิ้น
 
 
สอบถามข้อมูลการเดินทาง จองโรงแรมหรือจองทัวร์สำหรับกรุ๊ป : ติดต่อเรา  /  โทรศัพท์: 08 6476 5546  /  ID Line: phukettourism
 
Hotel-Th Hotel-en